Την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 συγκαλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της πρότασης κατάρτισης του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για το έτος 2020, αλλά και την έγκριση Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  COVID-19, το συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα ξεκινήσει στις 15.00. Για όσους επιθυμούν να προσέλθουν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου,  υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και από εκεί, εξυπακούεται όμως ότι σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας μελών, θα τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό. Έχει θέσει στη διάθεσή των περιφερειακών συμβούλων όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον  χώρο τους. Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α
55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.

Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)ΘΕΜΑ 8οΈγκριση  προένταξης  στο  Ετήσιο    Επενδυτικό    Πρόγραμμα  έτους  2020 της  Π.Ε. Αχαΐας  /  Περιφέρειας    Δυτικής    Ελλάδας  που  χρηματοδοτείται από  τους  ΚΑΠ,  υπηρεσίας  τεχνικού  συμβούλου  με  προϋπολογισμό 10.874,30€ με ΦΠΑ  και  τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της στατικότητας και τον έλεγχο της μελέτης αποκατάστασης της στατικότητας  του  έργου  «Διαδρομές    τουρισμού-  Εκσυγχρονισμός  και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο και Σχολείο) στο Καλέντζι  Δήμου  Ερυμάνθου»  προϋπολογισμού  800.000  ευρώ  με  ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  πρόγραμμα INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020».(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  του    υποέργου:              «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ  ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  2019-2020»  του  έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»,  που  είναι ενταγμένο  στο    Πρόγραμμα  Δημοσίων    Επενδύσεων    ΣΑΕΠ  501  (με κωδικό: 2016ΕΠ50100003), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)ΘΕΜΑ 10οΈγκριση  του  τρόπου  δημοπράτησης  και  του  τρόπου  ανάθεσης  των υποέργων: 1)  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού 500.000,00€. 2)  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΟΤΑΜΟΥ  ΕΥΗΝΟΥ,  ΕΤΟΥΣ  2019-2020», προϋπολογισμού 1.339.047,60€. Έργο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΔΕ»  χρηματοδότηση:  ΣΑΕ  501  Π.Δ.Ε.  Κωδικός  Έργου  2015ΕΠ50100001, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)ΘΕΜΑ 11ο:Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  215/15-11-2018  απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω66Κ7Λ6-7ΞΗ) αναφορικά με το υπο-έργο  05.10  ως  προς  τον  τίτλο,  προϋπολογισμό  και  τον  τρόπο δημοπράτησης.  Προϋπολογισμός  υποέργου  (05.10):  280.000,00€  (με ΦΠΑ) του έργου της ΣΑΕΠ501  και Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης  για  την  προμήθεια  καυσίμων κίνησης για την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  της  Π.Δ.Ε  (έδρα)  και  της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας  έτους 2020, μέχρι την ολοκλήρωση του εν  εξελίξει  διαγωνισμού  συνολικής  δαπάνης  μέχρι  του  ποσού  των
Σελίδα 4 από 650.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)ΘΕΜΑ 13οΈγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας Ηλείας  έτους  2020,  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του εν  εξελίξει  διαγωνισμού συνολικής  δαπάνης  μέχρι  του  ποσού  των  12.400,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  με  έναν/μία  (1) συνεργάτη/τιδα  (επιστημονικό  προσωπικό  ΣΜΕ),  συνολικής  αμοιβής ύψους 8.000,00€ , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή  πολιτικής  για  την  προσαρμογή  στην  κλιματική  αλλαγή  στην Ελλάδα  -  Boosting  the  implementation  of  adaptation  policy  across Greece  -  LIFE-IP  AdaptInGR”  που  συγχρηματοδοτείται  από  το Πρόγραμμα  LIFE  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Κωδικός  Έργου:  LIFE17 IPC/GR/000006) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση  πρόσληψης  είκοσι  πέντε  (25)  ατόμων  με  σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  (ΙΔΟΧ)  οκτάμηνης  χρονικής διάρκειας,  συνολικού  ποσού  286.457,33  ευρώ,  στο  πλαίσιο  του προγραμματισμού  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους 2020, για την  κάλυψη  των  εποχικών,  παροδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  των Υπηρεσιών  της  Έδρας  και  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  Αχαΐας, Αιτωλ/νίας και Ηλείας της ΠΔΕ.(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση  πρόσληψης  έκτακτου  προσωπικού,  πέντε  (5)    ατόμων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης απασχόλησης,  για την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση  διαδικασίας  προμήθειας  υλικών  και  υπηρεσιών  για  την επισκευή  οχημάτων  και  μηχανημάτων της  Π.Δ.Ε    και συγκεκριμένα  της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας  έτους 2020 μέχρι του ποσού των  80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με  σκοπό  τη  λειτουργική  ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων  για  το  έτος 2020,  και  σε  κάθε  περίπτωση  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου.(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης  κ. Σακελλαρόπουλος


Σελίδα 5 από 6Παναγιώτης)ΘΕΜΑ 18οΕπικύρωση  πρακτικών  15ης/2019  και  16ης/2019  συνεδρίασης  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη από τον δικό σας χώρο.Εφόσον  όμως  δεν  επιτευχθεί  απαρτία εξαιτίας  της αδυναμίας  σύνδεσης μελών  που επιθυμούν  να  συμμετέχουν,  η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  10  παραγρ.1  της  ΠΝΠ  της  11.3.2020  (ΦΕΚ  Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με τα ίδια θέματα.Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού

Το Βήμα της Αιγιάλειας
Author: Το Βήμα της Αιγιάλειας
Ανεξάρτητη eφημεριδα άποψης.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS