Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Αρχές  1950, μια από τις σκάλες καθόδου από την πάνω στην κάτω πόλη....