Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Αιγιώτικη παρέα το 1950 στις 12 βρύσες, που ήσαν ακόμα σε πρωτόγονη κατάσταση.