Καθημερινότητα
 

Η Γερμανική σχολή Αθήνας το 1943.