Καθημερινότητα
 

Η ΣΤ' του σχολικού έτους 1971-72, με τον Γυμνασιάρχη Σκουβαρα και καθηγητές.