Καθημερινότητα
 

Η Λαϊκή αγορά το 1945 στο Αίγιο, όταν γινόταν στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας.