Ιστορικές
 

Φυλάκιο το Ε.Σ στην οδό Α.Λοντου το 1948.