Ιστορικές
 

Ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Ιωάννη Μεταξά  σαν πρωθυπουργού στην Πάτρα όπου έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής.